Ja, en tablett Esberitox innehåller ca 90 mg socker. En dagsdos (9 tabletter) ger 810 mg socker, vilket motsvarar ca ¼ sockerbit utspritt under dagen. En diabetiker får ta ställning till denna mängd.
Ja, Esberitox innehåller laktosmonohydrat av vilken 95% är laktos. En tablett innehåller 140,5 mg laktos.
Esberitox bör inte användas under graviditet och amning, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas. Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.
Liksom alla läkemedel kan Esberitox orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. För produkter som innehåller Echinacea har överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive nässelfeber rapporterats. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom svullnad i ansikte, tunga eller svalg, andningsbesvär och blodtrycksfall rapporterats. Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård. Sluta använda Esberitox vid första tecken på överkänslighetsreaktion. Även mag-tarmbesvär (buksmärta, kräkningar, diarré) har rapporterats. Frekvensen av de angivna biverkningarna är okänd.
Vid fortskridande systemiska sjukdomar som tuberkulos och sarkoidos, leukemi och andra systemiska sjukdomar som påverkar de vita blodkropparna eller vid minskning av halten vita blodkroppar, MS, AIDS, HIV-infection, autoimmuna sjukdomar som inflammatoriska bindvävssjukdomar eller vid cytostatikabehandling och immunhämmande behandling. Inte heller vid känd allergi mot korgblommiga växter ( t ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört) eller mot några av innehållsämnena i detta läkemedel.
Esberitox bör förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 30°C. Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tablettkartorna efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Medicinen skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
De viktigaste skillnaderna är följande:Med Esberitox tar du upp till 9 tabletter/dag. Med Esberitox forte räcker 2 tabletter per dag. Esberitox kan tas från 8 år medan Esberitox forte har åldersgränsen från 12 år. Esberitox forte har citrussmak medan Esberitox inte har någon tillsatt smak.

Sidan uppdaterades: 10 oktober, 2016